Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Audiomania
Messeniuksenkatu 5
00250 Helsinki
+358 407601247
info@audiomania.fi

Yhteyshenkilö

Mitro Koskiluoma
+358 407601247
info@audiomania.fi

Rekisterin nimi

Audiomanian asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Audiomania kerää asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Audiomania noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Audiomanian ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Audiomanian liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Audiomanian ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Audiomanian henkilörekistereistä.

Tietojen säännömukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Audiomanian käytössä, paitsi Audiomanian käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Audiomanian ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Audiomania voi luovuttaa verkkokaupan asiakkaista keräämiään tietoja muihin Audiomanian asiakasrekistereihin. Audiomania käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeviestinnässään, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoa päin palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Audiomania, Messeniuksenkatu 5, 00250 Helsinki.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.